Skip to main content

Op deze pagina staan de algemene verkoopvoorwaarden voor ruwe koffie van Pure Africa beschreven. Het is mogelijk om de verkoopvoorwaarden te downloaden als pdf. Klik op de button hieronder.


Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 

1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Pure Africa Green Coffee B.V. , gevestigd te Utrecht en handelend onder de naam Pure Africa -hierna: “Pure Africa”-, met haar afnemers – hierna “koper” – overeenkomsten sluit, ongeacht de aard van de door Pure Africa te verrichten prestatie (waaronder het leveren van diensten), en op de verklaringen (waaronder offerten en aanvragen daarvan) die partijen in dat kader afleggen. 

2. Het in deze algemene voorwaarden gestelde laat onverlet dat Pure Africa ook de niet hierin omschreven rechten kan uitoefenen die de wet of een verdrag haar toekent. 

3. Op deze algemene voorwaarden kan door eenieder die door Pure Africa in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, een beroep worden gedaan. 

Artikel 2: Het tot stand komen van een overeenkomst 

1. Tenzij anders gemeld zijn alle offertes van Pure Africa vrijblijvend. Pure Africa heeft het recht om een vrijblijvende offerte gedurende drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

2. Indien de koper niet binnen uiterlijk 48 uur na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan Pure Africa laat weten dat hij de order en/of deze algemene voorwaarden niet accepteert, worden de order en deze algemene voorwaarden beschouwd te zijn geaccepteerd. 

3. De (aspirant) koper draagt het risico van verkeerde overdracht van gegevens in het geval deze overdracht mondeling plaatsvindt. 

Artikel 3: Prijzen 

De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Tenzij het tegendeel wordt overeengekomen is de koper de desbetreffende invoerrechten, belastingen en heffingen, waaronder heffingen die de Europese Unie oplegt, verschuldigd. 

Artikel 4: De inhoud van de overeenkomst 

1. Indien Pure Africa aan de koper documentatie, een afbeelding, monster of model toont of verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, behoudens indien en voorzover partijen uitdrukkelijk het tegendeel overeenkomen. 

2. De te leveren zaak beantwoordt aan de overeenkomst indien zij overeenstemt met de specificaties die Pure Africa met haar koper overeenkomt. Indien geen specificaties zijn overeengekomen dient de te leveren zaak te voldoen aan de normen die in de handel ten aanzien van de betreffende zaak gebruikelijk zijn; daarvan is in ieder geval sprake indien die zaak voldoet aan de in het land van productie geldende wettelijke kwaliteitseisen, op het moment van het totstandkomen van de overeenkomst. Pure Africa heeft het recht om een zaak met een andere herkomst te leveren indien deze kwalitatief gelijk of beter is dan de overeengekomen kwaliteit. 

3. Gewichtsverlies wordt niet als een tekortkoming aangemerkt indien het gewichtsverlies niet meer dan vijf (5) procent bedraagt. Tenzij anders overeengekomen kan gewichtsverlies door koper slechts worden aangetoond door een officiële weegbrief waaruit blijkt dat weging van het geleverde in haar geheel bij of direct in aansluiting op de aflevering op een deugdelijke, openbare, weegbrug heeft plaatsgevonden. 

Artikel 5: Levering 

1. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen geschiedt levering steeds EXW (Ex Works), op de overeengekomen plaats van overhandiging. De ten tijde van de transactie geldende versie van de Incoterms is in alle gevallen van toepassing. 

2. De koper is jegens Pure Africa verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte zaak zodra deze aan hem wordt afgeleverd. Indien koper de zaak niet in ontvangst neemt, zal de zaak als afgeleverd gelden op het moment dat Pure Africa de zaak heeft aangeboden en houdt zij haar vanaf dat moment voor rekening en voor risico van de koper onder zich. Pure Africa heeft in dat geval tevens het recht om aan de koper te factureren. 

3. Overeengekomen termijnen van levering gelden -ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen- bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. In het geval van niet tijdige levering dient Pure Africa per ommegaande schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Pure Africa een, na overleg met haar te bepalen, redelijke termijn moet worden gegund, waarbinnen zij de overeenkomst alsnog kan nakomen. 

4. Pure Africa heeft het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

1. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Pure Africa behoudt het eigendom van de krachtens de overeenkomst aan de koper uitgeleverde en uit te leveren zaken totdat de koper: 

a. de prijs van al die zaken, vermeerderd met verschuldigde renten en kosten, volledig heeft voldaan en, 

b. alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die Pure Africa ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten, en, 

c. de vorderingen heeft voldaan die Pure Africa op hem verkrijgt indien hij tekortschiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen. 

2. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van Pure Africa. 

3. Koper zal de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak afzonderlijk opslaan en/of van merktekens voorzien. 

4. Indien Pure Africa de zaak wenst terug te vorderen zal koper daaraan zijn volledige medewerking verlenen en Pure Africa te allen tijde toegang tot zijn opslagplaats verlenen. 

5. Tussen partijen geldt dat ten behoeve van Pure Africa op roerende -niet registerzaken die Pure Africa van koper onder zich verkrijgt, een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van vorderingen die Pure Africa op de koper, uit welke hoofde dan ook, heeft. Het pandrecht geldt ook ten behoeve van voldoende bepaalbare toekomstige vorderingen die Pure Africa op de koper zal verkrijgen. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteiten tot stand op het moment dat Pure Africa de betreffende zaak onder zich krijgt. 

6. Indien enige derde op of met betrekking tot een onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak of een zaak waarop een in het vorige lid bedoeld pandrecht is gevestigd, enig recht pretendeert, is de koper verplicht om aan die derde het recht van Pure Africa mede te delen, en Pure Africa onverwijld te informeren. 

7. Indien een derde een onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak voor de koper onder zich heeft, dan is de koper, indien hij jegens Pure Africa tekortschiet, verplicht om desgevraagd de naam en het adres van die derde aan Pure Africa mede te delen, en heeft Pure Africa het recht om aan die derde mede te delen dat deze de zaak voortaan voor haar moet houden. 

Artikel 7: Keuring en klachten 

1. Indien de koper het gekochte afhaalt of laat afhalen, is hij verplicht om dat gekochte op de overeengekomen plaats van afhaling aan een keuring op hoeveelheid en uiterlijke staat te, laten, onderwerpen. 

2. Het gekochte moet door de koper binnen 48 uur na levering volledig worden gekeurd. Indien echter geleverd wordt tegen de condities CIF, CFR, CIP of CPT (Incoterms) hoeft de koper het gekochte eerst binnen 48 uur na aankomst op de overeengekomen plaats van bestemming aan een volledige keuring te onderwerpen. 

3. Indien de koper na keuring van mening is dat het gekochte niet aan de overeenkomst beantwoordt dient hij Pure Africa daarvan binnen 48 uur na afloop van de in lid 2 bedoelde termijn inhoudelijk en schriftelijk op de hoogte te stellen. Daarnaast is de koper verplicht om zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na afloop van de in lid 2 genoemde termijn, de klacht telefonisch aan Pure Africa te melden. De koper is verplicht om eraan mee te werken dat Pure Africa op ieder door haar gewenst tijdstip, de zaken, ten aanzien waarvan wordt geklaagd, keurt of laat keuren. Pure Africa heeft ook het recht om, in het geval een klacht wordt geuit, te verlangen dat de koper onverwijld een keuringsrapport door een onafhankelijke deskundige laat opmaken en, verder, dat de koper het gekochte onverwijld aan haar op kosten van ongelijk retourneert, in welk geval de koper een representatief monster mag achterhouden. 

4. Indien de koper zaken aan Pure Africa wil retourneren dan is daarvoor de voorafgaande toestemming van Pure Africa vereist. Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten van de terugzending voor rekening van de koper terwijl de zaken voor diens risico reizen. 

5. Ten aanzien van het aantonen van gewichtsverlies wordt verwezen naar het bepaalde in art. 4 lid 3. 

6. Steeds geldt dat op de koper de bewijslast rust dat de gebreken, ter zake waarvan hij klaagt, reeds op het moment van de overgang van het risico aanwezig waren. 

7. Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft Pure Africa niet in behandeling te nemen, en leiden niet tot aansprakelijkheid van haar onderneming. Indien Pure Africa dergelijke klachten toch in behandeling neemt dan dienen haar inspanningen, tenzij anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

1. Slechts indien koper de voorschriften die in het vorige artikel zijn neergelegd in acht heeft genomen, kan Pure Africa met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is gesteld gedurende maximaal drie maanden na datum aflevering wegens een toerekenbare tekortkoming in rechte worden aangesproken. 

2. Indien Pure Africa erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten of dit anderszins komt vast te staan, dan heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn aan koper mede te delen dat zij naar eigen keuze en onverminderd de haar verder op grond van deze algemene voorwaarden toekomende rechten: 

– de door de koper betaalde prijs zal terugbetalen, 

– kosteloos tot herlevering over zal gaan, 

– tot aflevering van het ontbrekende over zal gaan, 

– tot herstel over zal gaan. 

Indien Pure Africa op korte termijn alsnog presteert dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze zal zijn nagekomen respectievelijk -in het geval van terugbetaling van de prijs- dat die overeenkomst is ontbonden, en heeft koper geen recht op schadevergoeding. 

3. De verplichting tot schadevergoeding van Pure Africa op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen Pure Africa uit hoofde van een door of ten behoeve van  haar gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald. 
4. Als Pure Africa om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 3 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de overeengekomen prijs (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de overeengekomen prijs van dat onderdeel of die deellevering. 
5. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 

a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Koper kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren; 

b. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Pure Africa. 
6. Pure Africa is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens koper aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. 
7. Koper vrijwaart Pure Africa voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Pure Africa geleverde producten en/of materialen. Koper is gehouden alle voor Pure Africa in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 9: Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) 

1. Naast hetgeen de wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig staking en/of ziekte van de werknemers van Pure Africa, wanprestatie en/of overmacht en/of onrechtmatig handelen aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid (waaronder im- en exportverboden), ziekte en of ongedierte in de koffiebonen, brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige omstandigheden, voorzover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet volledig van haar kan worden verlangd. 

2. Indien Pure Africa zich beroept op overmacht, heeft ieder van de partijen, wanneer de overmacht langer duurt dan 15  werkdagen of indien reeds aanstonds duidelijk is dat dit het geval is, het recht om de overeenkomst geheel -indien althans de overmacht voldoende substantieel is- of -voor het deel ten aanzien waarvan er sprake is van overmacht- gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen. Indien op de voet van dit lid tot ontbinding wordt overgegaan is geen van de partijen ten aanzien van het ontbonden deel van de overeenkomst aan de andere partij schadevergoeding verschuldigd. 

Artikel 10: Ontbinding, opeisbaarheid, opschorting en zekerheid 

1. Pure Africa heeft, in het geval koper toerekenbaar tekortschiet, naast het recht om de betreffende overeenkomst te ontbinden ook het recht om de overige tussen Pure Africa en koper bestaande overeenkomsten, die nog niet zijn afgewikkeld, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval heeft Pure Africa tevens het recht om van koper al hetgeen hij haar verschuldigd is in één keer op te eisen en/of komende leveranties slechts tegen vooruitbetaling te verrichten. 

2. Pure Africa heeft het recht om tijdens het uitvoeren van de overeenkomst (aanvullende) zekerheid te verlangen indien zij aanwijzingen verkrijgt omtrent een zodanig verminderde kredietwaardigheid van koper dat zij redelijkerwijze aan een correcte nakoming van zijn verplichtingen mag twijfelen. Daarvan is in ieder geval sprake indien koper ondanks ingebrekestelling niet aan één van zijn betalingsverplichtingen voldoet. 

Artikel 11: Betaling 

1. Tenzij het tegendeel is overeengekomen heeft Pure Africa steeds het recht om leveringen slechts tegen vooruitbetaling te verrichten. 

2. Betaling dient plaats te vinden binnen de termijnen die Pure Africa en de koper in het bijzonder overeenkomen, en die door Pure Africa op de opdrachtbevestiging worden vermeld. Indien een zodanige overeenkomst niet wordt gesloten dient betaling plaats te vinden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Tenzij anders wordt overeengekomen kan koper nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Indien Pure Africa aan koper een gespecificeerde opgave toezendt van hetgeen hij aan Pure Africa verschuldigd is en van hetgeen Pure Africa aan hem verschuldigd is dan dient die opgave tevens als een verrekeningsverklaring. Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt koper, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum tot de voldoening een rente verschuldigd van 7 % boven de door de ECB gehanteerde herfinancieringsrente over het eindbedrag van de factuur. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 

3. De door koper of derden te verrichten betalingen worden steeds het eerst in mindering gebracht op die vorderingen waarvoor Pure Africa niet het in artikel 6 omschreven eigendomsvoorbehoud geldend kan maken. Met inachtneming daarvan worden betalingen het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde renten en, tot slot, op de (telkens oudste) hoofdsom. 

Artikel 12: Intellectuele eigendom 

De intellectuele eigendom van door Pure Africa vervaardigde prijsopgaven, tekeningen en andere documenten berust slechts bij haar. 

Artikel 13: Kosten van rechtsbijstand 

Indien de koper een door hem verschuldigde som, die opeisbaar is, ondanks aanmaning niet voldoet is hij aan Pure Africa alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd. Zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het tarief per tijdseenheid dat de raadsman van Pure Africa voor soortgelijke zaken in rekening brengt vermeerderd met de door die raadsman in redelijkheid aan derden te betalen kosten. 

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op alle overeenkomsten die Pure Africa sluit is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. 

2. Alle geschillen die tussen Pure Africa en koper ontstaan en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden, tenzij dwingend recht daaraan in de weg zou staan, beslecht door de rechter die bevoegd is binnen het ressort van de Rechtbank te Utrecht, Nederland, onverminderd het recht van Pure Africa om de koper in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.