Algemene Voorwaarden lease & koop apparatuur Pure Africa

Op deze pagina staan de algemene verkoopvoorwaarden voor lease en verkoop van apparatuur van Pure Africa beschreven. Het is mogelijk om de verkoopvoorwaarden te downloaden als pdf. Klik op de button hieronder.

Algemene Voorwaarden Lease & Koop apparatuur Pure Africa 

Artikel 1 Levering en leveringstermijn

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de automaten en aanverwante artikelen ter beschikking dienen te worden gesteld, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, terwijl uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Aflevering van de automaten en de aanverwante artikelen geschiedt eenmalig op een door de klant opgegeven adres, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de bestemming c.q. losplaats c.q. locatie waar de automaten geplaatst dienen te worden.
 3. Tevens dient de klant zorg te dragen voor aansluitingen van stroomvoorziening en watervoorziening binnen de door Pure Africa mondeling gegeven afstand. Eventuele kosten van aanleg en onderhoud van aansluitingen zijn voor rekening van de klant.
 4. Het is de klant in geen geval toegestaan de gehuurde c.q. in bruikleen gezette automaten te verplaatsen of daaraan iets te wijzigen. Kosten die hieruit voortvloeien zullen in rekening worden gebracht bij de wederpartij.

Artikel 2 Uitvoering overeenkomst

 1. De automaten en aanverwante artikelen worden op de overeengekomen plaats geleverd, gemonteerd en aangesloten.
 2. Wanneer de levering van de automaten en aanverwante artikelen door oorzaken van buiten de schuld van Pure Africa niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden is Pure Africa gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de klant in rekening te brengen.
 3. Alle onkosten welke door Pure Africa worden gemaakt ten verzoeke van de klant komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. De klant zal met betrekking tot de automaten slechts de van Pure Africa afkomstige ingrediënten en nevenartikelen e.d. gebruiken, zulks te voorkoming van storing. Extra kosten die voortvloeien uit het niet gebruiken van Pure Africa afkomstige ingrediënten en/of nevenartikelen e.d. zijn voor rekening van de klant.
 5. Indien de huur c.q. bruikleenovereenkomst afloopt, wordt beëindigd of wordt ontbonden, is Pure Africa gerechtigd de automaten en de aanverwante terstond en wel onmiddellijk terug te nemen.
 6. De klant is verplicht er zorg voor te dragen, dat de verhuurde en/of in bruikleen gezette automaten bij terugname daarvan door Pure Africa in de staat verkeren waarin de klant deze heeft ontvangen behoudens slijtage als gevolg van normaal gebruik.
 7. Pure Africa is gerechtigd tijdens de duur van de huur c.q. huurkoop c.q. bruikleenovereenkomst wijzigingen aan te brengen aan de automaten of gelijksoortige nieuwe of gereviseerde automaten te plaatsen ter vervanging van eerder geplaatste automaten.

Artikel 3 Reclames

 1. De klant is verplicht, direct bij levering c.q. plaatsing van de automaten en aanverwante artikelen, ter controle c.q. inspectie ervan over te gaan. Indien de klant zichtbare gebreken constateert, dienen deze op de ontvangstbon c.q. pakbon te worden vermeld, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging binnen 24 uur hiervan aan Pure Africa.
 2. Overige reclames dienen per mail met ontvangstbevestiging  binnen 8 dagen na ontvangst c.q. (af)levering van de automaten en aanverwante artikelen aan Pure Africa te worden gemeld.
 3. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruik kenbaar is gemaakt, worden de automaten en aanverwante artikelen geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. Pure Africa dient in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken.
 5. Indien retourzending van de automaten en/of aanverwante artikelen noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Pure Africa indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd, tenzij de vervanging het gevolg is van een fout van de klant.
 6. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van Pure Africa en op een door hem te bepalen wijze, indien de reclame door hem gegrond is verklaard.
 7. Indien de automaten en/of aanverwante artikelen na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 8. In geval van terechte reclame zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 4.

Artikel 4 Aansprakelijkheid en garantie

 1. Pure Africa kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade met inbegrip van gevolgschade die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woord, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten.
 2. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die Pure Africa bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Pure Africa – uit welke hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de nettoprijs van de geleverde automaten en aanverwante artikelen. 
 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Pure Africa nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag voor zover de schade gedekt wordt door een door Pure Africa gesloten verzekering.
 5. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Pure Africa te zijner keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de geleverde, dan wel tot vervanging van de verkochte automaten.
 6. Pure Africa staat in voor de normale kwaliteit en deugdelijkheid van de automaten.
 7. a. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Pure Africa tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.

b. Ingeval de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt een maximale termijn van één jaar waarbinnen Pure Africa tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken.

 1. Zo door Pure Africa geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 2. De klant verliest diens rechten jegens Pure Africa en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Pure Africa tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Pure Africa strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de klant;
  2. voormelde schade is ontstaan doordat de klant niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.

Artikel 5 Betaling

 1. Betaling dient binnen 15 dagen na de factuurdatum te geschieden op een door Pure Africa te bepalen wijze.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  1. zal de klant aan Pure Africa een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  2. zal de klant na daartoe door Pure Africa zijn gemaand, zal de klant ter zake van buitenrechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00.
 3. Ter keuze van Pure Africa kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de klant niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Pure Africa bevoegd de nakoming van de jegens de klant aangegane verplichtingen op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in verzuim zijn indien Pure Africa het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de klant te twijfelen.
 5. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. De overeengekomen huurprijs c.q. huurkoopprijs dient per maand bij vooruitbetaling door middel van automatische incasso te worden voldaan.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 1. Pure Africa behoudt zich de eigendom van de geleverde automaten en aanverwante artikelen voor tot op het tijdstip waarop de klant aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Pure Africa heeft voldaan.
 2. Verhuurde- en in bruikleen gezette automaten blijven te allen tijde eigendom van Pure Africa.
 3. De eigendom van de verkochte automaten en aanverwante artikelen bij de koop op afbetaling zal pas op de klant overgaan na ontvangst van de betaling van de laatste overeengekomen huurkooptermijn c.q. de overgebleven restwaarde dan wel de overeengekomen contractuele waarde.
 4. De in lid 1 van dit artikel bedoelde betalingsverplichting bestaan uit het betalen van de prijs, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de klant.
 5. Ingeval Pure Africa een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Pure Africa vergoeding van schade, gederfde winst en renten te vorderen.
 6. Het staat de klant niet vrij de in lid 1 van dit artikel, maar tevens tijdens de duur van de overeenkomsten genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde automaten en aanverwante artikelen te bezwaren, te verkopen of anderszins te vervreemden.
 7. De klant is verplicht Pure Africa terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de automaten en aanverwante artikelen waarop, krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 7 Serviceovereenkomst

 1. Voor de door Pure Africa verkochte automaten en aanverwante artikelen kan de klant schriftelijk een serviceovereenkomst afsluiten. Voor de in bruikleen gezette, verhuurde en huurkoopautomaten bestaat een verplichting tot afsluiten van de serviceovereenkomst. Deze overeenkomst valt onder dezelfde voorwaarden.
 2. Ingeval de klant een serviceovereenkomst met Pure Africa heeft gesloten, zal Pure Africa alle voor het verhelpen van storingen aan de automaten noodzakelijke reparaties verrichten en/of voor vervanging van onderdelen zorgen tegen de tarieven die zijn overeengekomen in de serviceovereenkomst.
 3. Tevens zal Pure Africa tijdens bovengenoemd storingsonderhoud, preventief onderhoud verzorgen, zoals het schoonmaken, afstellen dan wel vervangen c.q. aanbrengen e.d. van onderdelen.
 4. De klant dient storingen en niet-functioneren van de automaten onverwijld aan Pure Africa te melden.
 5. De serviceovereenkomst wordt aangegaan voor een in de overeenkomst overeengekomen periode te rekenen vanaf de installatiedatum van de automaten, met stilzwijgende verlenging voor telkens een zelfde periode, tenzij een der partijen binnen één maand voor aanvang van het volgende gebruiksjaar, schriftelijk deze serviceovereenkomst opzegt.
 6. Voortijdige opzegging geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het verschuldigde jaartarief.
 7. Indien werkzaamheden het gevolg zijn van ondeskundig of verkeerd gebruik van de apparatuur door de klant, onvoldoende onderhoud van de automaten door de klant, reparaties, veranderingen of afstellingen e.d., welke niet zijn verricht door van Pure Africa afkomstig technisch personeel, al dan niet opzettelijke beschadigingen van de automaten door de klant, diens personeel of derden of indien automaten niet van Pure Africa afkomstige ingrediënten of nevenartikelen wordt gebruikt, waardoor storing optreedt, wordt uitvoering van werkzaamheden door Pure Africa geacht niet te zijn begrepen in de vaste tarieven en worden deze in rekening gebracht volgens de algemeen geldende tarieven van Pure Africa.
 8. De klant kan de rechten en de verplichtingen uit de serviceovereenkomst niet overdragen.

Artikel 8 Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de klant en Pure Africa gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt, of door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de surseance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 9 Overmacht

 1. In geval nakoming van datgene waartoe Pure Africa krachtens de met de klant overeengekomen overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan een niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruik, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Pure Africa ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Pure Africa, is Pure Africa gerechtigd de tussen de partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de klant gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnenlandse en buitenlandse onrusten, overheidsmaatregelen, staking en door uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Pure Africa, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 3. In geval de klant op enigerlei wijze tegenover Pure Africa in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de klant, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contract aan Pure Africa verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 10 Annulering en ontbinding

 1. De klant doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex. artikel 6.265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
 2. Het eerste lid van dit artikel blijft buiten beschouwing indien de klant, natuurlijk persoon, niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Annulering door de klant is slechts mogelijk indien Pure Africa daarin toestemt. Alsdan is de klant aan Pure Africa, naast vergoeding van ten minste 30% van de afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, tegen betaling van de kostprijs.
 4. De klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Pure Africa ter zake. Door de klant reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 11 Toepasselijk recht/Bevoegde rechter

 1. Op de tussen Pure Africa en klant gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Pure Africa de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Pure Africa woont of gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. In geval de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen één maand nadat Pure Africa aan de klant kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de klant kenbaar kan maken dat hij kiest voor de beslechting van het geschil door de wettelijke bevoegde rechter.